Semalt: Haker hüjümleriniň esasy görnüşleri we web sahypasyny nädip düzetmeli

SEO maksatly maksatlaryňyza ýetmek, web sahypaňyzyň howpsuzlygy şolaryň biri bolmak bilen birnäçe faktorlara zyýan berip biler. Tehnologiýa pudagynda ýüze çykýan tendensiýalar we meseleler ýokary derejede howpsuzlyk gözegçiligini talap edýär. Statistika, web sahypalarynyň 10% -den gowragynyň hakerler we hüjümler sebäpli pese gaçýandygyny görkezýär.

Mazmun satyjysy bolmak bilen, onlaýn howpsuzlygyňyz möhüm. Web sahypaňyzyň howpsuzlygyny dolandyrmak üçin hünärmen we giňişleýin SEO firmasyny işe almak, esasan, onlaýn işleýän köp sanly kompaniýa üçin işleýär. SEO firmasy bilen işlemek, marketologlary ýokary howpsuzlyk, ýokary bäsdeşleri yzarlamak we hakyky wagtda arka baglanyşyklary döretmek kepillendirýär. Wagtyň geçmegi bilen mazmun satýanlar öz maksatlaryna ýetmek we uly girdeji gazanmak bilen gyzyklanýar.

Semalt Digital Services” -iň müşderi üstünlikleriniň uly dolandyryjysy Nik Çaýkowskiý, üstünde işlemeli kiberhüjümler barada jikme-jik maglumat berýär.

Zalym güýç hüjümi

Köplenç kör tarap hüjümi diýlip atlandyrylýan zalym güýç hüjümi, häzirki zaman hüjüm satyjylaryny kompýuter ulgamyňyzy döwmek üçin ulanýar. Bu hüjüm seýrek ýagdaýlarda ulanylýar. Web sahypaňyzyň jikme-jikliklerine girmek üçin kör tarap hüjümini ulanýan hakerler dünýädäki ähli usullary ulanýar. Kompýuteriňize gireniňizden soň, hakerler ähli hasaplaryňyza we parollaryňyza girip, ygtybarlylygyny barlaýarlar. Şeýle-de bolsa, kompýuter ulgamy bir wagtyň özünde köp sanly maglumatlary ýerine ýetirýänligi sebäpli, zalym güýç hüjümini ýüze çykarmak ýönekeý.

Öňüni alyş çäreleri

Zalym güýç hüjümini ýüze çykarmak aňsat. Hakerlerden bir ädim öňde bolmak köp pul töleýär. Kör taraplaýyn hüjüm arkaly döwülmeginiň öňüni almak üçin synanyşyklary hasaba alyp bilersiňiz we şowsuz synanyşyklar ýüze çykan halatynda hasaplary gulplap bilersiňiz.

Adamyň arasynda hüjüm

Web sahypasynyň ahyrky ulanyjysy we gülläp ösen tarapyň arasyndaky aragatnaşyk MITM hüjümine sebäp boldy. Hakerler aragatnaşyk forumlaryna girip, web sahypaňyzyň howpsuzlygyna gözegçilik edýärler. Hüjümleriň bu usulynda hakerler ahyrky ulanyjynyň habary bolmazdan hemme zady dolandyrýarlar.

MITM hüjüminiň öňüni alyş çäreleri

Hüjümçileriň web sahypaňyzyň howpsuzlygyna gözegçilik etmeginiň öňüni almak üçin diwar diwarlaryny, web sahypalarynyň şlýuzalaryny, antiwirus programmalaryny we VPN-leri ulanmagy göz öňünde tutuň. Serwer bilen müşderiniň arasynda ygtybarly şifrlemek ulanmak hakerleriň öňüni almaga kömek edýär.

Sosial platforma hüjümi

Jemgyýetçilik in engineeringenerligi diýlip atlandyrylýan sosial hüjüm, belli bir firmany döwmegiň iň aňsat usuly hasaplanýar. Bu usuly ulanýan hakerler, parollaryny we kredit kartoçkalarynyň jikme-jikliklerini görkezmek üçin ulanyjylary dolandyrýarlar.

Garşylyk çäreleri

Hakerler, olar bilen mähirli gatnaşyk gurup, esasy maksatlaryny dolandyrmagyň usuly bar. Sosial in engineeringenerçilik hüjümini adamlara duýgur maglumatlary gizlin saklamagyň zerurlygy barada duýdurmak arkaly öňüni alyp bolar.

Müşderi esasly hüjüm

Hüjümiň bu görnüşinde, hakerler açyk resminamalara we basmak üçin manipulirlemek bilen web sahypaňyzyň howpsuzlygyny bozýarlar. Şeýle etmek bilen, hakerler sizi zyýanly web sahypasyna alyp barýarlar we sizi hakerlere sezewar edýärler.

Öňüni alyş çäreleri

Jemgyýetçilik internetini ulananyňyzda seresap bolmagyň zerurlygy barada işgärleriňize habarlylyk döretmek möhümdir. Hakerler bir işgäriň zyýanly saýtdan mugt programma üpjünçiligini göçürip alyp, soň bolsa tutuş guramany döwmegine garaşyp hüşgär bolýarlar. Hüjüm edilmezligi üçin köpçülikleýin WIFI ulananyňyzda seresap we seresap boluň.

Ekspluatasiýa hüjümi

Uzakdan edilýän hüjüm, esasan, zyýanly wiruslary ýaýratmak, duýgur maglumatlara girmek we maksatly kompýuterlere garşy basyş döretmek üçin ulanylýar.

Hüşgär boluň

Sahypaňyzyň ähli gowşak taraplaryny blokirlemek bilen hüşgär bolmak sizi hakerlerden gorar. Howpsuz bolmak üçin içerki we daşarky IT howpsuzlygy boýunça maslahat bermegi göz öňünde tutuň.

Netije

Sanly we mazmun marketingi barada aýdylanda web sahypaňyzyň howpsuzlygy möhümdir. Zyýanly hakerleriň hüjümleri sebäpli her aý köp sanly iş sahypasy azalýar. Täzelenmek we hakerleriň netijesinde sahypaňyzyň aşak düşmeginiň öňüni almak üçin IT hünärmenlerini işe alyň.

mass gmail